Podmínky ochrany osobních údajů

Obchodní partner ( zákazník ) společnosti YABOK s.r.o.,

IČO: 27204235, sídlem 5. května 267/51, 289 24 Milovice (YABOK):

BERE NA VĚDOMÍ
že YABOK zpracovává osobní údaje zákazníka, kterými jsou:

- jméno a příjmení obchodního partnera ( zákazníka )
- adresa dodání služby nebo zboží obchodního partnera ( zákazníka )
- emailová adresa, telefonní číslo obchodního partnera ( zákazníka ) (dále jen: „osobní údaje")

Obchodní partner ( zákazník ) bere na vědomí, že zpracování osobních údajů YABOK je nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy mezi obchodním partnerem ( zákazníkem ) a YABOK a pro plnění práv a povinností YABOK z takto uzavřené smlouvy.

 

Obchodní partner ( zákazník ) bere na vědomí, že YABOK osobní údaje zpracovává k účelům: (i) splnění práv a povinností ze smlouvy uzavřené s obchodním partnerem (zákazníkem), (ii) vedení interní evidence pro případ reklamace, (iii) vedení interní evidence pro případ právních sporů.

Obchodní partner ( zákazník ) bere na vědomí, že YABOK osobní údaje zpracovává pro tyto účely po dobu trvání smluvního vztahu a pro účely (ii) dva roky a pro účely (iii) čtyři roky po dodání plnění nebo po skončení smlouvy.

UDĚLUJE SOUHLAS
se zpracováním jeho osobních údajů YABOK pro účely:*)

- marketingové a reklamní účely YABOK
- zasílání nabídek YABOK
- statistické a obchodní účely YABOK
- propagace YABOK uvedením jména a příjmení zákazníka jako reference
Po dobu trvání spolupráce.

Obchodní partner ( zákazník ) má právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

JE INFORMOVÁN O SVÝCH PRÁVECH:
Obchodní partner ( zákazník ) má vůči YABOK tato práva:

- žádat potvrzení, zda a které jeho osobní údaje jsou zpracovávány
- žádat přístup ke všem jeho osobním údajům, které YABOK zpracovává
- žádat informace o opatřeních, která byla přijata k ochraně zpracovávaných osobních údajů
- získat od YABOK informace o účelu zpracování a době uložení osobních údajů.
- žádat od YABOK opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, nebo jejich doplnění
- výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, b) zákazník odvolal svůj souhlas a zároveň není zpracování osobního údaje možné podřadit pod jiný právní důvod zpracování, c) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; leda je zpracování YABOK podle všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů nezbytné.
- žádat po YABOK omezení zpracování osobních údajů, pokud: a) zákazník popírá jejich přesnost, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti, b) zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, c) YABOK již osobní údaje nepotřebuje, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků